Activiteiten in Bichis

Structureel

In de afgelopen achttien jaar is veel geld besteed aan de aanleg van wegen. Deze waren onverhard en met name bij regenachtig weer absoluut onbegaanbaar. Gelukkig zijn de kosten van het verharden met steenslag relatief laag. Verharding van 100 meter weg kostte in 2000 ongeveer €.1.600,-. Inmiddels is meer dan 12 km verhard en zijn veel bruggen en duikers hersteld. Een belangrijke verbetering voor de bewoners is de aanleg van een gasleiding geweest.

In 2004 is gestart met boringen naar drinkwater. Inmiddels zijn er 6 aftappunten gerealiseerd in 5 dorpen.

Economisch en agrarisch

De belangrijkste bron van inkomen is de landbouw. Deze is zeer versnipperd en zeer kleinschalig. Vanaf het eerste begin is veel aandacht geschonken aan de opbouw hiervan. Na de omwenteling in 1989 was de situatie daar vergelijkbaar met Nederland in 1870! De gemiddelde omvang van een boerenbedrijf(je) was 1 - 3 koeien, 2 varkens, een stel ganzen en misschien een paard.

Bouw van een nieuwe stal

In de dorpen zijn al snel landbouwwerktuigenstichtingen opgericht. De gedoneerde machines werden tegen de kostprijs ingezet voor de boerenfamilies.

Vanaf 1999 wordt veel aandacht gegeven aan de begeleiding van individuele boerenfamilies. Boeren met goede plannen kunnen een renteloze lening krijgen voor uitbreiding van hun veestapel tot maximaal 20 koeien, met de verplichting een gesubsidieerde gierkelder en mestplaat aan te leggen. Midden 2006 is aan circa 60 families bij elkaar een bedrag van meer dan € 120.000,- aan kredieten verstrekt. Deze kredieten worden gebruikt voor de aankoop van koeien en/of voor de (ver-)bouw van bedrijfsgebouwen. Veel aandacht wordt gegeven aan de verbetering van veevoeding en hygiëne.

Gezondheidszorg


In Bichis en Atintis is een huisartsenpraktijk. Beide praktijkgebouwen zijn door groepen jongeren uit Houten opgeknapt en worden voorzien van verbandmiddelen, medicamenten en hulpmiddelen.


Onderwijs


In elk dorp is een school. Er is gebrek aan voldoende geschoolde leerkrachten. De scholen in de regio zijn klein en daardoor zijn de kosten per leerling hoog. Vanuit de staat worden sinds enige tijd voldoende financiële middelen beschikbaar gesteld. Bijdrage van de Stichting voor gebruiksmaterialen en aanvulling van leermiddelen zijn daardoor niet meer nodig.
Met ingang van 2007 is het verplicht om in elke school water en toiletten te hebben. De laatste jaren is hieraan gewerkt, zodat in bijna alle scholen in de regio deze voorziening is gerealiseerd.

De toiletten toen: en nu:

 

Kerken

In de dorpen zijn vijf protestantse en drie Roemeens-orthodoxe kerken. Hiermee worden contacten onderhouden. De werkgroep in Leiden heeft met name contact met de kerk van Istihaza. In het dorp Bichis is een gasten- en gemeenschapshuis bij de kerk gebouwd, waarvoor ook ondersteuning gegeven is. Diverse kerken zijn financieel ondersteund bij restauratie en de installatie van verwarming.

Armoede
In de dorpen wonen nog steeds veel mensen die onder de armoedegrens leven. Ze kunnen ternauwernood overleven. Een gepensioneerde alleenstaande moet bijvoorbeeld rondkomen van een inkomen van € 90 per maand. Dat is ook in Roemenië te weinig om te leven. In dergelijke omstandigheden worden mensen gesteund met een levensmiddelenpakket en/of gedeeltelijk vergoeding van medische kosten. 


Een boerenerf in Bichis

Een aantal van de genoemde activiteiten is mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning door NCDO in het kader van MATRA/kpa.