Bestuursbesluit

Uittreksel uit het bestuursverslag nr. 177 van de Stichting Bichis/Bükkös

 

Datum            : 18 december 2018

Plaats             : Houten, Kalverhoeve 2

Aanwezig       : dhr. Z. Koekoek (secr./ penn. meester), dhr. K. Roos, Corrie de Jonge, Peter van Bemmel en Sara Koekoek 
Afwezig         : -      

Agendapunt 7. Stappenplan ontbinding Stichting Bichis/Bükkos

De voorzitter heeft een voorlopig stappenplan opgesteld als leidraad bij het ontbinden en beëindigen van de Stichting. Op basis hiervan neemt het bestuur unaniem de volgende besluiten:

            N.a.v. dit besluit zal de voorzitter nog nagaan per wanneer de ANBI status komt te vervallen. De penningmeester informeert de nog actieve donoren over het genomen besluit en verzoekt hen te stoppen met hun donatie.

            1b. Het bestuur besluit om in 2019 een laatste, extra bijdrage te verstrekken aan één van de projecten nl. het Kinderthuis ‘Emmaus’ (Stichting Ecforum te Roemenië) ter hoogte van het bedrag dat bij afronding van alle activiteiten resteert. Daarmee zullen er na beëindiging/afwikkeling van alle activiteiten van de Stichting, naar verwachting in het derde kwartaal van 2019, geen baten meer zijn en zal de Stichting worden beëindigd.

            1c. Het bestuur treedt op als vereffenaar.

            2. Het bestuur machtigt de voorzitter om de Kamer van Koophandel te informeren over bovengenoemde besluit via het daartoe bestemde formulier een en ander in afstemming met de secretaris/penningmeester.

Alle bestuursleden hebben hun akkoord gegeven. - januari 2019