Uitgangspunten van de Stichting Bichis-Bükkös  te Houten met ANBI nr. 8010.51.745  

  1. Werkgebied
  2. Doelstelling.
  3. Samenstelling bestuur en beloningsbeleid.
  4. Uitwerking doelsteling.
  5. Controle  begroting en de werkelijke inkomsten en uitgaven .

De Stichting Bichis-Bükkös  is  in 1991 opgericht in Houten om hulp te verlenen aan het dorp Bichis-Bükkös in Roemenië. In verband met verzoeken om hulp uit andere dorpen in de betrokken regio is het werkgebied van de Stichting uitgebreid tot thans dertien dorpen in de regio Bichis en het kindertehuis  Emmaüs  in Bogata/Tirgumures  en het Daniël Centrum voor de opvang en begeleiding van jongeren tot zelfstandig wonen in Floresti.                                                                                          

Voor het realiseren van de doelstellingen heeft de Stichting voor het dorp Istihaza hulp ontvangen vangen van een werkgroep uit Leiden en voor het dorp Ozd uit Ternaard

De doelstelling van de Stichting is enerzijds hulp te verlenen aan de zwakken in de samenleving maar anderzijds de leefbaarheid en economische mogelijkheden in de regio Bichis te vergroten. Omdat de inwoners in de betrokken dorpen primair bestaan van de landbouw heeft dat veel aandacht gekregen. De statutair vastgestelde doelstellingen zijn:                                                                                     de ondersteuning en instandhouding met name op  landbouwkundig-, onderwijskundig-, medisch – en kerkelijk gebied en op het gebied van handel en nijverheid, waaronder het verstrekken van directe hulp, aan regio’s  gelegen in Transsylvanië, Roemenië en wel in het bijzonder aan de regio Bichis (de dorpenBichis-Bökkkös, Istihaza, Gimbut. Nandra, Ozd, Cecalaca  en Botez . Voorts behoort tot het doel al hetgeen direct of zijdelings met het doel verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Voor een goede begeleiding en  uitwerking is de regio  door vaste vertegenwoordigers van de Stichting van 1992 tot en met 2012 drie maal per jaar bezocht.                                                                       

De leefbaarheid en economische mogelijkheden in de met naam genoemde dorpen zijn  vergroot door veel van de aanwezige wegen  te verbeteren met stenige materialen en de aanleg van aardgas te ondersteunen voor een aantal armere families. Voorts zijn in deze dorpen met financiële steun en begeleiding van de Stichting door middel van jongeren werkvakanties,  scholen verbeterd,  artsenpraktijken uitgebreid en of nieuw gebouwd  en in een aantal kerken is een doelmatige verwarming aangebracht.                                                                                                                                     In vijf van de zeven dorpen zijn voorts een aantal diepe bronnen geslagen om de mensen te kunnen voorzien van beter drink water, omdat in veel putten, met water uit de eerste watervoerende laag  veel te hoge concentraties van nitraat  aanwezig  waren.                                                                                    
In een aantal dorpen wordt voorts diaconale ondersteuning gegeven aan een aantal inwoners met een laag pensioen of alleen staande moeders met kinderen, door het regelmatig beschikbaar stellen van levensmiddelenpakketten en of vergoeding van hoge medicijn rekeningen en een gedeeltelijke vergoeding van reiskosten voor het volgen van goed onderwijs door de kinderen. Dit  voor zover noodzakelijk  en de reiskosten niet worden vergoed door de Roemeense overheid.

De landbouwkundige ontwikkeling is tussen 1992 en 1999 gestimuleerd  door vier coöperatieve werktuigen organisaties op te richten met financiële ondersteuning vanuit Nederland, maar met gekozen Roemeense besturen per dorp.  Deze ondersteuning was fraude gevoelig, gaf geen ontwikkeling van de landbouw en gaf aanleiding tot veel klachten en veel achterstallige betalingen. Vanaf 1995 is de mogelijkheid gegeven voor  jonge boeren via een praktijkstage van een halfjaar kennis te nemen van  de Nederlandse landbouw. Maar terug in Roemenië was het moeilijk dit door te vertalen naar de eigen situatie met een veel mindere kwaliteit aan landbouwwerktuigen en kleinere percelen

In overleg met de regio is in 1999 besloten te stoppen met de landbouwwerktuigenorganisaties per dorp en de machines te verkopen.                                                                                                                
Vanaf 2000 is de landbouw in dertien dorpen in de regio gestimuleerd door het verstrekken van kredieten zonder rente en advisering op bedrijfsniveau. In eerste instantie is gewerkt met een advies commissie per dorp, maar deze commissies gaven veelal  een te rooskleurig beeld van de  betrokken ondernemer . Reden waarom is  besloten nieuwe aanvragen in te laten dienen via de voorzitter en vice-voorzitter  van de Regionale  Agrarische Productie Associatie (APA). Dit maakte een betere afweging in de organisatie mogelijk.                                                                                                               
Ook is een lesboek geschreven en in het Roemeens vertaald. De lessen in groepsverband over huisvesting ende  voeding van het vee  konden onvoldoende worden vertaald  naar de eigen bedrijfssituatie. Reden waarom is gekozen  voor een advisering per bedrijf.

De ontwikkeling van grotere agrarische bedrijven veroorzaakt een grotere concentratie aan vee en kan aanleiding geven tot verontreiniging (van water en bodem) indien daarvoor geen voorzieningen worden getroffen. Daarom is besloten dat de ontwikkeling van grotere bedrijven met meer den vijf stuks vee  alleen aanvaardbaar is, als op het betrokken bedrijf met een subsidie van  € 1.500,-- een goede mestplaat en gierkelder  wordt aangelegd.

Hoewel de terug betaling van de kredieten veelal  trager  verloopt dan afgesproken geeft deze aanpak bij de meeste bedrijven wel een positieve  ontwikkeling te zien, met de mogelijkheid  tot aansluiting op de gewenste ontwikkeling binnen de EU.                                                                                                   
In een aantal situaties zijn fouten gemaakt, om tegen de adviezen in reeds duur vee te kopen voordat de voedingssituatie en ander onderdelen van de bedrijfsvoering  waren aangepast. Het inzien dat een groter bedrijf met een hogere productie per dier alleen mogelijk is als aan alle voorwaarden kan worden voldaan, inclusief meerdere keren  per dag voldoende goed drinkwater , sloot niet aan hun eigen beleving.                                                                                                                                         
Voldoende drinkwater  is met name voor diverse van de groeiende bedrijven een toenemend punt van zorg, omdat er meer drinkwater nodig is en er de laatste drie jaar nauwelijks nog een neerslag overschot aanwezig is.  In de gemeente Bichis waar  nog geen waterleiding net aanwezig , zodat daar nog  geen alternatief aanwezig is voor de watervoorziening uit lokale bronnen.   

Vanaf 2013 worden de projecten nog in het voor- en najaar bezocht . In de zomer worden geen werkvakantie projecten meer door de Stichting begeleid. De behoefte aan dergelijke projecten is na de toetreding van Roemenië tot de EU ook afgenomen, omdat er nu voor onder meer onderwijs en medische voorzieningen andere mogelijkheden aanwezig zijn.  

Bij de begroting  en de gerealiseerde werkelijke  inkomsten en uitgaven vermelden dat deze jaarlijks door een extern deskundige worden gecontroleerd en dat die van zijn bevindingen schriftelijk  verslag doet aan het bestuur.