Even bijpraten

Lezers van de bijpraatbrief volgen al langere tijd het werk van de Stichting en hebben vast en zeker veranderingen in het werk opgemerkt. Sinds 2008, het jaar nadat Roemenië is toegetreden tot de EU, kan de Stichting geen subsidie meer aanvragen bij de NCDO (Nederlandse Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling). Het betekent in de praktijk dat er geen grote projecten meer worden gestart, geen controle op de uitvoering en voortgang nodig is en uiteraard ook geen verantwoording en verslaglegging naar Buitenlandse Zaken.

Aanvragen voor financiële steun moeten nu worden ingediend door de Roemeense plaatselijke / provinciale overheden bij de project betrokken Ministeries in Boekarest. De verantwoording ligt vanzelfsprekend bij de aanvragers zelf. Diverse procedures zijn zo ingewikkeld dat tijdig indienen nauwelijks mogelijk is. Ook landelijk waren er ‘te weinig’ projectaanvragen, zodat er veel Europees geld is teruggegaan naar Brussel. Voor een deel is het werk van de Stichting ‘klaar’. Maar het is duidelijk dat hulp aan mensen in de regio Bichiş nog niet ten einde is.

U weet dat het merendeel van de bevolking haar bestaan vindt in de landbouw. De beslissing in 1999 om te starten met (micro) kredietverlening - in combinatie met kennisoverdracht en bedrijfsbegeleiding – heeft voor veel families tot een beter bestaan geleid. Diverse bedrijven kunnen nu ‘mee’ op EU-niveau en enkele moeten binnen een paar jaar een beslissing nemen om opnieuw te investeren in de uitgroei van het bedrijf. Met kennis en info zullen we hen terzijde staan. Helaas geeft de Roemeense overheid nog steeds geen/onvoldoende informatie over kennis en mogelijkheden en geen begeleiding. Eén van de redenen om Bichiş te blijven bezoeken.

We bezochten in april bijna alle mensen die een lening hebben, waaronder ook de acht families die een aanmaning kregen. We hebben veel verklaringen gehoord en hebben er vertouwen in dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. We zijn niet ontevreden over het geheel aan afbetalingen. Eigenlijk verrassend dat in een echt moeilijke tijd behoorlijk wordt afgelost.

Burgerlijke gemeenten

In een kort contact met de burgemeester van Bichiş vernemen we dat hij nog steeds bezig is om subsidies van het Rijk te krijgen. De reparatie bij het water afhaalpunt in Nandra is bijna klaar. De verbouw van het cultuurhuis in Ozd blijft toekomstmuziek. Aan de ruimte voor medische doeleinden is niet verder gewerkt. De afspraak is dat de gemeente ook een deel van de kosten voor haar rekening neemt. Maar de bodem in de gemeentekas is bereikt. Voor het jaar 2010 is een minimaal bedrag van de Staat aan de gemeente Bichiş toegekend. Het bedrag dat Friesland beschikbaar heeft gesteld blijft voorlopig gereserveerd voor dit doel. In Ațintiş worden op de bovenverdieping van de bakkerij/winkel/eetgelegenheid de laatste werkzaamheden verricht aan de zaal voor feesten. De eigenaar is niet erg optimistisch. Mensen kopen alleen wat dagelijks nodig is en niet méér! en er wordt nauwelijks gefeest. Gelukkig kan hij wel een eerste deel van het krediet aflossen. We maken afspraken over het vervolg.

Huisartsenpraktijk

Bij de huisartsenpraktijk brengen we verbandmiddelen van een EHBO-post. In Nederland wordt regelmatig ‘ververst’, veel spullen zijn nog heel goed bruikbaar als die opnieuw worden gesteriliseerd. Evenals vorige keer is de assistent blij met de spullen en zegt nogmaals dat de beste hulp bestaat uit kleine dingen: middelen die direct gebruikt kunnen worden voor de patiënten. Hulpmiddelen bij lopen, zoals krukken en rollators zijn erg welkom.

Kerkcontacten

In de parochie van Bichiș is de predikant met zijn gezin inmiddels goed gewend. De mensen in het dorp zijn erg positief over de kerkdiensten, het meeleven van de dominee en zijn vrouw en over alle hulp die ze geven. Het kinder- en jongerenwerk is inmiddels weer opgepakt. Men zou ook graag in de zomer een vakantie Bijbelweek willen houden. De Stichting geeft hiervoor eenmalig een bijdrage en belooft naar sponsoring van volgende activiteiten uit te kijken. In de pastorie van Bichiș is de kachel van de centrale verwarming aan vervanging toe. Men wil gaan stoken op hout. Dat is voordeliger en er is voldoende bos in bezit van de kerk. De kosten zullen we – predikant en Stichting - samen delen.

Diaconale Projecten (DP) in Bichiș, Gâmbuț en Ozd

We bespreken diverse nieuwe aanvragen voor het Diaconaal Project, waarvan de meeste worden toegewezen. Een levensmiddelenpakket helpt echt. Sommige mensen krijgen, na overleg van hun bonnetjes, een klein bedrag terug van hoge medicijnkosten, voor een alleenstaande (werkloze) moeder wordt een deel van de schoolreiskosten vergoed van één van de kinderen. In enkele gevallen kan in het plaatselijke winkeltje brood worden gehaald. Alles aangepast aan de diverse situaties. Men krijgt nooit zelf geld in handen.

Opvang Jongeren

In het Daniëlhuis in Floreşti worden 18 jarige jongens opgevangen die uit de kindertehuizen komen. Zij leren daar voor zichzelf en voor elkaar te zorgen (schoonmaken, koken, wassen) en krijgen een stukje maatschappijleer. Binnen twee jaar worden ze naar zelfstandigheid en een baan gecoacht. Voor de kleine baantjes die zij hebben verdienen ze nu minder. Daardoor is het voor de jongens erg moeilijk geworden om de huur te betalen. De organisatie heeft een klein huis gekocht waar de jongens een kamer kunnen huren. De Stichting geeft een financiële bijdrage voor huisvestingskosten.

Kindertehuis Emmaüs

Voor het management in Bogata is moeilijk om de inkomsten voor het Emmaüshuis op peil te krijgen. Ook sponsoren hebben, vermoedelijk, last van de economische crisis. Er is minder steun toegezegd dan men hoopte. De exploitatie is nog niet rond. Via de Stichting goede berichten over steun van een Nederlandse sponsor. Om kosten te besparen wordt het ‘oude, of eerste’ Emmaüshuis - zo mogelijk deze zomer nog – voorzien van thermopane beglazing. Men wil later ook de muren isoleren. Het is logisch om pas NA die werkzaamheden het opknapwerk binnen uit te voeren. Vandaar toch GEEN jongeren klusproject in augustus.

De Stichting heeft tot nu toe veel geïnvesteerd in de (ver)bouw van het ‘tweede’ huis en heeft ook deze keer een flink bedrag gestort. Het nieuwe deel is, met uitzondering van de keuken en de trap naar boven, klaar. Nog wat tuinwerk, de aansluiting op het elektriciteitsnet en wat kleine klussen dan ziet het er prachtig uit. Een Dankdienst voor de officiële ingebruikname zal plaatsvinden op zondag 3 oktober.

Theo en Sara Koekoek, april 2010