Even bijpraten najaar 2011

Terugkerend onderwerp van gesprek tijdens het werkbezoek is de droogte. Het heeft al bijna drie
maanden niet geregend in een groot deel van Roemenië. Daardoor kan het land niet worden bewerkt en
ingezaaid - met wintertarwe. Bij het schrijven van deze bijpraatbrief - op 5 november - is er nog geen vooruitzicht op regen!

Op de dag van aankomst spreken we met de manager van het Daniëlcentre in Florești. Zij is nog met zwangerschapsverlof, maar de contacten verlopen ook in deze periode via haar.
In het centrum worden jongens die tot hun 18e jaar in kindertehuizen hebben gewoond, opgevangen en begeleid naar een zelfstandige plek in de maatschappij. Ondanks de groter wordende werkloosheid in
het land, lukt het tot nu toe nog steeds om een baan voor hen te vinden.

Aan het eind van de middag zijn we in Bogata en brengen daar alle in Houten ingezamelde spullen. Prachtig dat we zoveel konden meenemen. Winterkleding en -schoenen worden bewaard tot het kouder wordt. De houdbare producten gaan in de voorraadkamer. Van diverse giften hebben we in Roemenië inkopen gedaan. Dit alles bij elkaar is een zeer welkome bijdrage in de exploitatie.
Meegebrachte spullen geven wij nooit zélf aan de kinderen. Natuurlijk horen ze van de leiding  wel wat er is gekomen. Er is gesmuld van een traktatie door een jarige in Houten. Ook de koekjes met chocolade uit de grote rode doos vielen erg in de smaak.

Afgelopen zomer zijn er door gemeenteleden en jongeren uit die plaats speeltoestellen geplaatst in
de tuin bij Emmaus. Zo kan er naar hartelust worden gespeeld door bewoners en dorpsgenoten.
We praten ’s avonds bij met de voorzitter van de APA. Met hem reizen we de volgende dag naar de provincie Sălaj waar we een aantal jaren, voor een internationale organisatie, de ontwikkeling van de landbouw begeleid hebben. Vorig jaar namen we afscheid omdat er een goed bestuur leek te zijn dat de teugels kon overnemen. Echter, reorganisatie en ontslagen waren aanleiding om opnieuw contact te zoeken. Zodoende een reisje naar noordelijker oorden, om overleg te voeren en bedrijven te bezoeken om daarna duidelijke afspraken te maken.

Regioberichten - Diaconaat 

          
Voor mensen die rond de armoedegrens leven blijft steun uit de Diaconale projecten nodig.
In Bichiș bekijken we de stand van zaken en we maken afspraken tot mei volgend jaar.
In het dorp Ozd wordt vooral hulp gegeven bij hoge medicijnkosten. Daarvoor ontvangt men een
bijdrage van de werkgroep Friesland.
Soms kan diaconale hulp beëindigd worden. Omdat de situatie verbeterd is, maar ook, zoals in
Gâmbuț, door verhuizing en overlijden.

Parochie Bichiș

Het krediet voor de verwarmingsketel kan nog niet helemaal worden afgelost, het restant zal
volgend jaar terugbetaald worden.

In augustus is er een leuke vakantie-Bijbelweek georganiseerd. Daarvoor is een deel van de bijdrage
van het Tjallinga Weeshuis gebruikt. Materialen voor de wekelijkse bijeenkomsten van 12 confirman-
ten en nog een uitstapje in de herfst naar Sovata voor 25 kinderen kunnen eveneens van het
sponsorgeld worden betaald.

Landbouw – Kredieten


Zoals elk najaar bezoeken we (praktisch) alle familiebedrijven om een goed jaaroverzicht te kunnen maken. Veel mensen wachten op de ontvangst van de subsidie(s), voordat de aflossing kan worden betaald. Wij verwachten dat men zich zal houden aan de afspraken. Soms besluiten we dat de ontwikkeling van het familiebedrijf belangrijker is dan de terugbetaling en maken we passende afspraken.
De melkprijs in de regio Bichis is momenteel circa 90 bani (€ 0,20)  per liter. Bedrijven die meer dan 130 liter per dag leveren krijgen een hogere prijs. Melk wordt nog steeds alleen gecontroleerd op antibiotica en water. Er wordt nauwelijks aandacht geschonken aan de bacteriële kwaliteit. Deze situatie is gunstig voor de kleine boeren. Zij kunnen voorlopig hun product blijven afzetten en
krijgen daarvoor een redelijke prijs.
Naar verwacht zal Roemenië bij de EU opnieuw twee jaar uitstel vragen om aan alle kwaliteitseisen te moeten voldoen. Omdat er geen export van zuivelproducten plaatsvindt zal het verzoek wellicht worden gehonoreerd. (informatie over alle landbouwbedrijven in op te vragen landbouwverslag)

Nieuwe initiatieven

Het is verrassend om mee te maken dat er eigen initiatieven ontstaan bij mensen zelf.
Oltean Ioan bijvoorbeeld heeft een vlak perceel gekocht om met aardbeienteelt te starten. De planten zijn afgelopen jaar aangeschaft, uitgepoot en kunnen nu worden vermeerderd.
Voor de afzet van het product zijn afspraken gemaakt met een groot winkelbedrijf.
Minpuntje is de watervoorziening. Het perceel is gekozen omdat het vlak is en omdat er altijd water zou zijn. Tot dit jaar was dat zo, maar het stroompje staat nu droog!

In Ațintiș ontdekken we een enthousiaste jongeman met plan voor de start van een varkensbedrijf. Hij is afgestudeerd in Voedings- en warenkeuring. Omdat hij geen werk kan vinden is er een subsidie aanvraag voor een varkensbedrijf ingediend. Zijn verloofde, met nog 1 jaar studie Economie te gaan, heeft een aanvraag ingediend voor een schapenbedrijf. De bedrijven zullen uiteindelijk op één terrein samen gaan.
Meer kennis en voorlichting is nodig en het is verstandig om eens te kijken in een goedlopend varkensbedrijf.
Inmiddels zijn er lijnen uitgezet voor een stageplek van een maand in Nederland.


Emmaushuis


Vanaf september wordt er in Emmaus zorg gegeven aan  54 kinderen/jong volwassenen.
Vier kinderen uit één gezin konden terugkeren naar de familie, omdat de ouders beiden werk gekregen hebben en een oudere zus voor het gezin zorgt.
Soms gaan kinderen – niet helemaal vrijwillig – terug. Een paar 14-plussers werden teruggevraagd door
de ouders. Zij zijn niet meer leerplichtig en zijn nu goedkope arbeidskrachten.
Een 18-jarige jongen gaf veel problemen. Hij was niet meer te handhaven en moest terug naar zijn vader.

Er zijn meer nieuwe kinderen opgenomen in huis, dan vertrokken.
Eszter hoopt dat Kidstown de (Amerikaanse) sponsoring van vorige bewoners wil laten overgaan naar
nieuwe bewoners.
Voor het eerst is er subsidie ontvangen van de kerkelijke overheid. De bisschop betaalde voor 4 kinderen de studiekosten  (€ 120,- per maand per kind).
De Stichting betaalde voor 4 studerenden in Cluj de reiskosten.
Na de aansluiting op het nieuwe waterleidingnet zijn de kosten voor watergebruik enorm gestegen. De rekening voor Emmaus bedraagt maandelijks € 150,- !


Zorg voor ouderen


Daarover spraken we al eerder Bogata. Men ziet de zorg voor ouderen als een opdracht/taak van de
kerk. De plannen zijn ‘voor de toekomst’ en gericht op gemeenschappelijk wonen voor ouderen.
Er wordt geen haast gemaakt.
We benadrukken dat een aantal  kamers voldoende ruimte moeten bieden voor mensen met een hulpmiddel.
Het is belangrijk dat men voor de exploitatie niet primair afhankelijk wordt van mensen/groepen uit
het buitenland. Een mogelijkheid voor overheids subsidie is men nog niet op het spoor.
Eszter denkt aan goed opgeleide mensen voor de ouderenzorg.
Eén van de jonge mensen uit het kinderthuis volgt momenteel in Târgu Mureș een opleiding tot ver-
zorger. Deze jongen heeft geen familie en woont met z’n zus in Emmaus. Hij wil zich in de toekomst
graag inzetten voor de nog op te zetten ouderenzorg in Bogata.

Snippers uit de regio


Iștihaza

Tijdens een smakelijke en gezellige maaltijd in de pastorie is enthousiast gediscussieerd. Onder andere over de bouw van een garage. Omdat er meer ruimte voor jeugdwerk nodig is heeft men besloten om de garage te voorzien van een bovenverdieping. Deze is 3 meter naar de pastorie zijde uitgebouwd, waar ook de ingang is. Het is een serieus en goed plan.
De kerkassociatie ontvangt o.a. de subsidie van de landbouwgronden en heeft een deel van de inkomsten gebruikt voor de start van de bouw. Diverse mensen hebben meegewerkt zonder vergoeding.
Namens de groep Leiden konden we € 400 overhandigen.
Door de lange periode van droogte is het kerkgebouw in Iștihaza flink beschadigd. Ook de pastorie vertoont hier en daar scheurtjes.

Volkstelling


Volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INS) is het voorlopige inwoneraantal van Roemenië bijna 19,6 miljoen. De telling heeft plaatsgevonden tussen 20 en 31 oktober.
Mensen die in het buitenland verblijven zijn nog niet meegerekend. Officiële resultaten van de census worden eind januari 2012 verwacht.

Huis aan huis actie


Ja, ook in Bichiş komt men huis aan huis om geld in te zamelen. Twee mannen komen, met toestemming de gemeente, aan de deur met een lijst: ze zijn ziek, hebben geen werk, graag even tekenen en een bedrag doneren! Jammer, we zijn net terug en bij de ingang van het dorp stond hun prachtige BWM waar één van hen inzat.

Cultuurhuis


Door de Gemeente Bichiş worden de kosten van een bedrijfsgebouw in Gâmbuț aan de Stichting terugbetaald. Het bedrag wordt grotendeels bestemd voor het opknappen van een gebouw in
het dorp Gâmbuț, dat als cultuurhuis zal gaan fungeren.
De voorzitter van de APA neemt het bedrag met genoegen in ontvangst.

Zomerprogramma 2012


Heel graag wil men in Bichiş  hulp bij diverse werkzaamheden aan het gastenhuis en de pastorie.
We zeggen toe ons best te zullen doen voor de organisatie van een Jongerenproject.


Theo en Sara Koekoek, najaar 2011  www.bichis.nl