Bijpraten 2014

Stichting Bichiş-Bükkös werkt sinds 1991 in twaalf dorpen in de regio Bichiş, gelegen in Transsylvanië, Roemenië. Ze biedt ondersteuning op gebied van onderwijs, medische voorzieningen, infrastructuur, kerken en opvang van kinderen. Landbouw heeft een belangrijke plaats in de hulp, omdat de meeste inwoners daarin hun bestaan vinden.

In de periode 1991-2013 is, in overleg met lokale besturen van de gemeenten Bichiș, Ațintiș en Noșlac én de plaatselijke bevolking samen, gewerkt aan verbetering van de levensomstandigheden.

Diverse projecten zijn intussen afgerond en overgedragen.

De Stichting is begonnen aan een laatste traject. Het betekent dat we nog enkele jaren samen optrekken en vooral aandacht zullen schenken aan:

* Landbouw - Economische ontwikkeling

De landbouw in de regio heeft zich positief ontwikkeld. Vooral de mogelijkheid van microfinanciering in combinatie met kennisoverdracht en begeleiding heeft een grote vooruitgang teweeg gebracht. Veel familiebedrijven kunnen nu in een eigen onderhoud voorzien.

Een aantal bedrijven staat voor de beslissing om (nogmaals) te vergroten en/of te vernieuwen. Het is uiterst belangrijk dat betrokkenen goed worden geadviseerd en begeleid over de te maken keuze van inrichting van het toekomstige bedrijfsgebouw, goed samengestelde veevoeding en de aan te passen bedrijfsvoering.

Het is onze wens om deze stappen nog te kunnen begeleiden, voordat een lange periode van samenwerken kan worden afgerond.

* Diaconale projecten – Minima

De plaatselijke contactpersonen van deze projecten geven aan dat de situatie van de mensen met een minimum inkomen niet verbetert, maar eerder een achteruitgang laat zien. Het is van groot belang deze mensen te blijven steunen.Zolang we naar de regio kunnen gaan zullen we aandacht blijven geven aan de minima. Met het geld dat binnenkomt van de aflossingen kunnen we de kosten daarvoor financieren.

* Kinder- en Jeugdzorg

De Roemeense Staat draagt nauwelijks bij aan onderhoud en instandhouding van kindertehuizen. Ook niet aan het Emmaushuis, waar 60 kinderen een thuis vinden. Het huis is bijna volledig afhankelijk van sponsoren uit Amerika, Canada, Duitsland, Hongarije en Nederland.

De Stichting geeft op verzoek steun door middel van goederen. Financieel zal worden bijgedragen in noodzakelijke exploitatiekosten.

Buiten de regio is er contact met het Daniëlhuis in Florești. Het centrum, dat onder de internationale organisatie Blythswood valt, wordt door de Stichting financieel gesteund. In het centrum worden jongens uit probleemfamilies opgevangen en begeleid naar een zelfstandig bestaan en een werkplek in de maatschappij.

                                                                                        

 

Studieondersteuning

Jonge mensen in de regio kunnen in bijzondere situaties in aanmerking komen voor financiële ondersteuning voor vervolgonderwijs en beroepsopleiding

Financiën

Om over voldoende financiële middelen te kunnen beschikken deed het bestuur van de Stichting een beroep op particulieren en het bedrijfsleven. Tot de toetreding van Roemenië bij de Europese Unie, in 2007, heeft de NCDO veel projecten medegefinancierd. Eveneens zijn in de loop der jaren zeer veel fondsenwervende activiteiten gehouden.

Alle inkomsten hieruit, alle giften en donaties zijn rechtstreeks ten behoeve van de bevolking aangewend.

Het bestuurswerk van de Stichting wordt geheel door vrijwilligers uitgevoerd.

De Stichting heeft een gezonde financiële situatie en een Microkredietfonds voor de landbouw.

Er zijn geen bijdragen meer nodig voor agrarische zaken, voor onderwijs en voor de medische posten.

Kosten voor de Diaconale Projecten kunnen worden betaald uit de nog terug te verwachten aflossingen van uitstaande leningen.

Mocht u toch nog willen bijdragen dan zijn giften voor kinderen en jongeren in de tehuizen van harte welkom.

Wij danken allen die het werk van de Stichting al zoveel jaren hebben ondersteund.

Wij hopen dat u ons nog een aantal jaren wilt blijven volgen.

              

  Bichiş                                                                            werkgebied Stichting Bichiş-Bükkös

 

* De Stichting heeft een ANBI status. Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

* De boekhouding wordt elk jaar door een onafhankelijk deskundige gecontroleerd.

* IBAN nummer: NL70 RABO 0329 8211 05   t.n.v.Stichting Bichiş-Bükkös te Houten

* Het rekeningnummer bij de ING-bank is binnenkort NIET meer in gebruik

* Meer informatie op www.bichis.nl en secretariaat Perengaarde 6, 3992 JN Houten - 030-6371862

                      NIEUWSBERICHT, voorjaar 2014