NIEUWBRIEF 2008

 

Inleiding

De Stichting Bichiş-Bükkös werkt sinds 1991 in de regio Bichiş, gelegen in Transsylvanië, Roemenië. Het werkgebied is inmiddels uitgegroeid naar een regio met twaalf dorpen. De Stichting biedt ondersteuning aan onderwijs, medische voorzieningen, infrastructuur, kerken en opvang van kinderen.

De meeste inwoners vinden hun bestaan in de landbouw. Daarom neemt structurele hulp op gebied van de landbouw een belangrijke plaats in.

Overleg met de besturen van de burgerlijke gemeenten Bichiş, Aţintiş en Noslac en de bevolking staat hierbij centraal. Zo werken we samen aan een beter bestaan.

In Bogata zijn er contacten met de leiding van kindertehuis Emmaüs. Aan het huis zijn momenteel 43 kinderen tussen 3 en 21 jaar verbonden.

Buiten de regio worden contacten onderhouden met het Daniëlhuis in Floresti. In dit centrum verblijven jongens, die tot hun 18e jaar in een kindertehuis hebben gewoond. Ze worden begeleid in beroepskeuze en naar een zelfstandige plek in de maatschappij.Om voldoende ondersteuning te kunnen blijven geven doet het bestuur van de Stichting een beroep op particulieren, het bedrijfsleven, de plaatselijke - en de landelijke overheid. Vanwege de toetreding tot Europa is de mogelijkheid van verdubbeling van projectopbrengsten door de NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling)van het Ministerie van Buitenlandse Zaken beëindigd m.i.v. januari 2009.

Alle inkomsten uit fondswervende activiteiten worden door de Stichting, die geheel uit vrijwilligers bestaat, rechtstreeks ten behoeve van de bevolking aangewend.

Duurzame verbetering van de leefomstandigheden van de inwoners is het belangrijkste doel van de Stichting. Het is nog steeds nodig om structurele en individuele hulp te verlenen.


Door middel van deze Nieuwsbrief willen we u een globaal beeld geven van de activiteiten in 2008.

Meer informatie is verkrijgbaar bij het secretariaat, Perengaarde 6, 3992 JN Houten tel/fax: 030-6371862

 

Diaconale projecten (DP)

In een aantal dorpen wordt hulp gegeven aan mensen die ver onder het bestaansminimum leven. Zij ontvangen tweemaandelijks een levensmiddelen pakket.
Pensioenen en uitkeringen zijn het afgelopen jaar een paar maal verhoogd, maar de pensioenen van degenen die in de kolchoze (staatsboerderijen) hebben gewerkt blijven sterk achter. Door de voortdurende stijging van de kosten voor levensonderhoud hebben zij steeds minder te besteden.

Er is een groot gebrek aan thuiszorg. De contacten met Caritas, in de nabijgelegen stad Ludus hebben helaas niet geleid tot hulp bij de zorg voor mensen thuis. Onze hoop is nu gevestigd op de medisch-/sociaal assistente die is verbonden aan de huisartsen praktijk.

 

Medische voorzieningen

Sinds mei 2007 houdt eenzelfde huisarts twee dagen per week praktijk in Bichiş. De burgerlijke gemeente heeft met de Provinciale Gezondheidsraad een contract gesloten. De aan de praktijk verbonden assistente is elke dag bereikbaar en bezoekt ook mensen thuis.

De huisarts en assistent hebben ondersteuning gevraagd bij de opzet van een uitleenpost voor hulpmiddelen.

 

Mondiale bewustwording

De Stichting heeft reeds vele jaren goede ervaringen met jongeren uit Houten, die hun vakantie willen geven om enthousiast mee te werken aan ‘bouw’ projecten in Roemenië: o.a. bij diverse scholen, medische praktijken, gemeentezaal annex gastenhuis. Afgelopen zomer heeft een groep jongeren gewerkt in Bogata. In het hoofdgebouw van kinderthuis Emmaüs is veel geklust en in de dependance is een begin gemaakt met ‘woonverblijven’ voor bewoners die ouder zijn dan 18 jaar. Formeel mogen 18-jarigen niet meer in een kindertehuis wonen. Door hen in het naastgelegen gebouw onderdak te bieden kan men hen blijven begeleiden tot ze voldoende zelfstandig zijn voor een plek in de maatschappij.

 

Onderwijs

De Stichting steunt het onderwijs in de gemeente Bichis jaarlijks met een financiële bijdrage voor aanschaf van leermiddelen en lesmateriaal.
Met Europese subsidies zijn de schoolgebouwen in drie Hongaarse dorpen grondig opgeknapt. Ze zijn goed geïsoleerd, voorzien van nieuw sanitair, van thermopane beglazing en centrale verwarming. Het beschikbaar komen van de benodigde financiën is afhankelijk van de inspanningen van de plaatselijke besturen en de politieke kleur van burgemeester en locoburgemeester. Sluit de kleur niet aan bij de partijen die landelijk en provinciaal aan de macht zijn, dan is het uiterst moeilijk om kredieten te verwerven.

Volgend jaar volgt waarschijnlijk de opknapbeurt van de scholen in de Roemeense dorpen.

 

Landbouw – microkredieten

In 2000 heeft het bestuur van de Stichting de beslissing genomen om van de collectieve hulp in de landbouw over te gaan naar meer particuliere hulp.
(Micro)kredietverlening in combinatie met adviezen, is een vorm van hulp die grote ontwikkeling heeft gegeven. In totaal heeft de Stichting 59 leningen, klein en groot, uitgezet. Inmiddels hebben elf families hun krediet afgelost. Bij een aantal families gaat het helemaal niet goed met de aflossing. Vaak worden betalings-afspraken gemaakt, die uiteindelijk toch niet nagekomen worden. Dat stelt ons teleur.

De toetreding van Roemenië tot Europa per 1 januari 2007 heeft grote verwachtingen gewekt bij veel plattelandsbewoners,maar niet de verbetering gebracht waarop men hoopte. Een aantal kleine familiebedrijven is inmiddels gesloten. Het is vrijwel zeker dat er meer zullen volgen, omdat men niet kan voldoen aan de eisen die Europa stelt aan de voedselkwaliteit. Het hele proces van snelle veranderingen is in het geheel niet begeleid door de Roemeense Staat. Steeds weer merken we dat er geen belangstelling ‘lijkt’ te bestaan voor het platteland. Er wordt nauwelijks voorlichting en begeleiding gegeven. Mensen moeten steeds worden bijgepraat over regels, normen en kwaliteitseisen door de vertegenwoordigers van de Stichting. Deze laten zich regelmatig informeren door de EU-adviseur voor het Roemeense Ministerie van Landbouw.

Milieu

Bij agrarische bedrijven, die van de Stichting een krediet ontvangen, zijn in totaal 48 gesubsidieerde kelders aangelegd voor de opvang van mest en gier.

 

Agrarische Productie Associatie – APA Bichiş

Het ziet er naar uit dat de APA (lokale boerenorganisatie) op korte termijn geen aanvulling van het bestuur zal kunnen vinden. De huidige bestuursleden, voorzitter en vicevoorzitter, hebben nauwelijks overleg. Besturen zit niet in hun bloed! De verantwoordelijkheid voor het werk zal voorlopig niet worden overgedragen aan de APA, maar in handen blijven van de Stichting.

 

Aanvullend Krediet voor bakkerij

De uitvoering van het plan loopt vertraging op. De eigenaar krijgt geen toestemming om zelf water op te pompen en moet wachten op aansluiting op het waterleidingnet. Na enige strubbelingen met broodleveranciers uit de dichtstbijzijnde stad is besloten om, in plaats van brood, kleine broodjes, koek en plăcintă (gevulde pannenkoek) te gaan produceren.

 

Infrastructuur – drinkwater - wegen

In de dorpen zijn er voor de inwoners drinkwater afhaalpunten. Daarvan wordt veel gebruik gemaakt. Inmiddels is er met Europese subsidie door de Staat een begin gemaakt met de aanvoer van leidingwater naar de regio.

Op diverse punten is men begonnen met het werk, maar in geen enkel dorp is dat afgerond. De burgerlijke gemeente is niet op de hoogte van planning en voortgang van het werk, noch van de leveringsvoorwaarden en de financiële consequenties. Bij de inwoners ontbreekt dus ook elke informatie.

 

Aanvraag verbouw

De bijdrage van de werkgroep Friesland voor de verbouw van het cultuurhuis in Ozd, is door de NCDO verdubbeld. De kosten voor het plan zijn wel aanmerkelijk hoger geworden. Het eerste deel van de verbouwing is klaar, volgend jaar zal, met nog wat financiële steun, verder worden gewerkt.

 

Vertrek predikanten echtpaar

Na 13 jaar wonen en werken in Bichiş en Iştihaza hebben Eduard en Ildico Szép een beroep aangenomen naar een andere gemeente. De kortgeleden gemaakte renovatieplannen voor de kerk zijn daardoor op een laag pitje komen te staan.


 

Studiefinanciering

Jonge mensen uit de regio die na het afronden van hun schoolopleiding van betekenis kunnen zijn voor de opbouw van het land, steunen wij van harte met een studiebijlage.

 

Verkiezingen

Bij de verkiezingen in mei is, voor de eerste keer na de omwenteling, een Roemeen tot burgemeester gekozen in de overwegend Hongaarse gemeente Bichiş. Onze ervaringen tot nu toe zijn goed, gemaakte afspraken zijn nagekomen. Mensen in de dorpen spreken positief over hem.

De Parlementaire verkiezingen van 30 november zijn gewonnen door de PSD, de Alliantie van Conservatieven en Sociaaldemocraten. Op de voet gevolgd door de PD-L, de Liberaal Democratische partij van de huidige president Băsescu. Vanwege het kiesdistrictenstelsel krijgt deze partij toch de meeste zetels in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat. Op woensdag 10 december is bekend geworden dat de president partijgenoot Stolojan tot premier heeft benoemd. Voor de Kerstdagen hoopt men de formatie af te ronden.


Graag houden wij u op de hoogte van ons werk en hopen dat u ons ook in het nieuwe jaar blijft volgen. De hulp aan mensen op het Roemeense platteland zal voorlopig nodig blijven! Wij danken u zeer voor uw support, voor alle giften en voor bemoedigende woorden.

UW SUPPORT ZET ONS AAN OM DOOR TE BLIJVEN GAAN


Giro 100.70.56
Bank 3298.21.105
t.n.v. Stichting Bichiş-Bükkös te Houten
December 2008