NIEUWSBRIEF 2009

Inleiding

De Stichting Bichiş-Bükkös werkt sinds 1991 in de regio Bichiş, gelegen in Transsylvanië, Roemenië. Het werkgebied is inmiddels uitgegroeid naar een regio met twaalf dorpen. De Stichting biedt ondersteuning aan onderwijs, medische voorzieningen, infrastructuur, kerken en opvang van kinderen.

De meeste inwoners vinden hun bestaan in de landbouw. Daarom neemt structurele hulp op gebied van de landbouw een belangrijke plaats in.
Overleg met de besturen van de burgerlijke gemeenten Bichiş, Aţintiş en Noșlac en de bevolking staat hierbij centraal. Zo werken we samen aan een beter bestaan.
Om voldoende ondersteuning te kunnen blijven geven doet het bestuur van de Stichting een beroep op particulieren en het bedrijfsleven. Alle donaties en inkomsten uit fondswervende activiteiten worden door de Stichting, die geheel uit vrijwilligers bestaat, rechtstreeks ten behoeve van de bevolking aangewend.
Duurzame verbetering van de leefomstandigheden van de inwoners is het belangrijkste doel van de Stichting.

Deze Nieuwsbrief geeft een globaal beeld van de activiteiten in 2009.

Meer informatie is te vinden op www.bichis.nl en verkrijgbaar bij het secretariaat, Perengaarde 6, 3992 JN Houten tel: 030-6371862

Diaconale projecten (DP)

De contactpersonen van de Diaconale projecten benadrukken de noodzaak van de hulp aan de allerarmsten en de continuïteit ervan, in de vorm van een levensmiddelenpakket of financiële bijstand bij hoge medicijnkosten.

Medische voorzieningen

Na een periode van 2½ jaar is er opnieuw een andere huisarts. Van de 1015 inwoners in de gemeente Bichiş staan er 240 mensen op de patiëntenlijst. Vanwege dit lage aantal kan er slechts één dag per week spreekuur gehouden worden. Er zal niet meer worden geïnvesteerd in een uitleenpost of in bijzondere wensen van de arts. Directe hulp aan mensen thuis en/of via de medisch-/sociaal assistente zal worden voortgezet.

Kindertehuizen

Er is een band met kindertehuis Emmaus in Bogata, waar momenteel 45 kinderen wonen. De Stichting draagt financieel bij in de uitbreiding van de voorzieningen en de verbouw. Voor de kosten van de exploitatie is het tehuis vooral afhankelijk van donoren uit het buitenland, o.a. uit Nederland (ook via contacten van de Stichting), Canada, Amerika en Schotland. De Roemeense Staat draagt slechts een symbolisch bedrag bij en heeft het afgelopen jaar zelfs de Kinderbijslag niet betaald van 7 kinderen die door bemiddeling van de Kinderbescherming in Emmaus wonen.
Buiten de regio wordt bijgedragen aan en contact onderhouden met het Daniëlhuis in Florești. In dit centrum worden jongens, die tot hun 18e jaar in een kindertehuis hebben gewoond, begeleid naar een zelfstandige plek in de maatschappij.

Onderwijs

Met Europese subsidies zijn de schoolgebouwen in drie Hongaarse dorpen grondig opgeknapt. De scholen in de Roemeense dorpen wachten tot er opnieuw geld beschikbaar komt.
Volgens de gemeente worden de scholen door de Staat voorzien van voldoende leermiddelen en lesmaterialen, zodat de Stichting haar bijdrage hieraan heeft kunnen beëindigen.

Landbouw – microkredieten

Het overgaan van de collectieve hulp in de landbouw naar meer particuliere hulp heeft een grote ontwikkeling gegeven. Door middel van (micro) kredietverlening en advisering zijn er 59 familiebedrijven, klein en groot, ontstaan. Diverse families hebben hun krediet afgelost. Bij een aantal bedrijven blijft de terugbetaling problematisch.

De slechte begeleiding en voorlichting door de Roemeense Staat voor en na de toetreding tot Europa heeft voor velen grote gevolgen. Diverse kleine boeren hebben hun bedrijf niet voldoende kunnen ontwikkelen. Daardoor kan men niet voldoen aan de eisen van hoeveelheid en voedselkwaliteit. Bovendien kost de bewerking van het land voor hen meer dan de opbrengst van de melk oplevert. Zij zijn genoodzaakt het bedrijf te sluiten.

Roemenië heeft niet voldaan aan de gemaakte afspraken met de EU wat betreft voedselkwaliteit. Daardoor zullen alle melkveehouderijen twee jaar lang een deel van de EU-ondersteuning gaan missen.

Agrarische Productie Associatie – APA Bichiş

De huidige bestuursleden, voorzitter en vicevoorzitter van de APA (lokale boerenorganisatie) zijn er niet zijn geslaagd aanvulling van het bestuur te vinden. De eindverantwoordelijkheid voor het werk zal vooralsnog in handen blijven van de Stichting.

Infrastructuur – drinkwater - wegen

Voorlopig kan er vanwege gebrek aan financiën bij de gemeente niet verder worden gewerkt aan de aanleg van waterleiding. Het is erg belangrijk dat de bestaande, door de Stichting gerealiseerde water afhaalpunten, in goede conditie blijven. Voor onderhoud daarvan wordt een bedrag beschikbaar gesteld aan de gemeente.
Met overheidsgeld is de weg naar en in het dorp Iştihaza geasfalteerd.

Aanvraag verbouw

De verbouw van het cultuurhuis in Ozd stagneert. Er komen geen financiën van de overheid en de teruggave van dit eigendom aan de kerk laat op zich wachten vanwege zoekgeraakte papieren. De bijdrage die de werkgroep Friesland voor het project heeft gereserveerd kan eventueel een andere bestemming krijgen.

Parochies Bichis, Ozd, Iştihaza, Gâmbuţ

Met uitzondering van de parochie in Gâmbuţ zijn in alle kerken nieuwe predikantsgezinnen gekomen. De voorgangers zijn jong en enthousiast. Ze werken veel samen in de regio.

Studieondersteuning

Vier jonge mensen in de regio kregen ondersteuning in de kosten voor hun vervolgopleiding. De Stichting continueerde de financiële bijdrage van een Promotieonderzoek.

Verkiezingen

De Roemeense president Băsescu is herkozen. In een nek-aan-nek race met zijn rivaal Geoană wist hij 50,4% van de stemmen te krijgen in de 2e ronde van de verkiezingen. Geoană die in eerste instantie winnaar leek te zijn, heeft de uitslag aangevochten. De hertelling van een bepaald aantal stemmen brengt geen verandering in de uitslag.
Het Constitutioneel Hof heeft de aanklacht ongegrond verklaard.
Volgens waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) zijn de verkiezingen in het algemeen volgens internationale normen verlopen.
Roemenië bevindt zich in een zware economische crisis. Bovendien is het land vanaf half oktober zonder regering. Het IMF heeft de betaling van een miljardenlening uitgesteld vanwege de corruptie en de politieke instabiliteit.
Half december bereikten het IMF en de interim regering Boc overeen-stemming over de begroting voor 2010. Het is nu zaak deze zo snel mogelijk goedgekeurd te krijgen door het parlement.
Donderdag 17 december is bekend geworden dat president Băsescu, Emil Boc heeft voorgedragen als premier. Daarmee is de keuze voor stabiliteit gemaakt. Boc is gevraagd om uiterlijk 23 december aan het werk te gaan met het nieuwe kabinet, zodat het IMF half februari, na controle door een evaluatiecommissie, de volgende tranche van 20 miljard euro kan uitkeren.

Algemeen

Afgelopen november bestonden de officiële contacten met Bichiş achttien jaar. Er is – samen met de overheid en de bevolking – veel gerealiseerd. Sinds de toetreding tot de EU subsidieert de NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken geen Preventieprojecten meer van Nederlandse groepen. De Europese subsidies lopen nu via Boekarest.

Een wijze Rebbe heeft eens gezegd: ‘Zolang de kaars brandt, kunnen we aan herstel werken.’ Wij houden onze kaars brandend voor het werk in de regio Bichiş, mede door uw support en meeleven in het afgelopen jaar. Daarvoor en voor alle giften danken wij u zeer.

Vanaf 2010 zal onze aandacht vooral gericht zijn op lokale, directe hulp, studie ondersteuning aan jonge mensen in het voortgezet onderwijs, zorg voor kindertehuis Emmaus en het verdere verloop van de (micro)kredieten.

Giro 100.70.56
Bank 3298.21.105
t.n.v. Stichting Bichiş -Bükkös te Houten

December 2009