NIEUWSBRIEF 2010

Inleiding  

De Stichting Bichiş-Bükkös werkt sinds 1991 in de regio Bichiş, gelegen in Transsylvanië, Roemenië. Het werkgebied bestrijkt inmiddels twaalf dorpen.

De Stichting biedt ondersteuning op gebied van onderwijs, medische voorzieningen, infrastructuur, kerken en opvang van kinderen.

De meeste inwoners vinden hun bestaan in de landbouw. Daarom neemt structurele hulp op gebied van de landbouw een belangrijke plaats in.

Overleg met de besturen van de burgerlijke gemeenten Bichiş, Aţintiş en Noșlac, met lokale besturen en de bevolking staan hierbij centraal. Zo werken we samen aan een beter bestaan.

Om voldoende ondersteuning te kunnen blijven geven doet het bestuur van de Stichting een beroep op particulieren en het bedrijfsleven. Alle donaties en inkomsten uit fondswervende activiteiten worden door de Stichting, die geheel uit vrijwilligers bestaat, rechtstreeks ten behoeve van de bevolking aangewend.

Duurzame verbetering van de leefomstandigheden van de inwoners is het belangrijkste doel van de Stichting.

Deze Nieuwsbrief geeft u een globaal beeld van de werkzaamheden in 2010.

Meer informatie over de Stichting is te vinden op www.bichis.nl en verkrijgbaar bij het secretariaat, Perengaarde 6, 3992 JN Houten, tel 030-6371862.

 

 

Activiteitenmarkt

De Stichting maakt dankbaar gebruik van het aanbod van de burgerlijke gemeente Houten om deel te nemen aan de jaarlijkse Activiteitenmark en presenteert bij deze gelegenheid haar werk.

 

Algehele situatie in Roemenië

Volgens de Wereldbank leeft nog altijd 15%, 3,5 miljoen mensen, van de Roemeense bevolking onder de armoedegrens.

Het Roemeens Onderzoeksinstituut voor levenskwaliteit waarschuwt dat ‘er veel verliezers zijn aan de onderkant van de maatschappij’. Daardoor ontstaat er een nieuw fenomeen: ouders emigreren naar het buitenland en laten de kinderen achter. Het is in veel gevallen niet duidelijk hoe die kinderen kunnen overleven. Eén op de zeven kinderen groeit op in grote armoede, vaak op straat zonder eten, zonder onderwijs.

De Wereldbank heeft harde kritiek geuit op de financiële huishouding van Roemenië Het land scoort laag bij het binnenhalen van Europese fondsen.

De belastingdienst is inefficiënt. In haar rapport geeft de Wereldbank naast kritiek ook suggesties voor verbetering van de problemen.

Het is onwaarschijnlijk dat Roemenië in maart 2011 zal kunnen toetreden tot de Schengen landen.

 

Situatie in regio Bichiş

Diaconale projecten

In gesprekken met de contactpersonen van de Diaconale projecten wordt duidelijk dat de situatie, in deze afgelegen regio, als gevolg van de crisis, niet gemakkelijker wordt. Het inkomen van velen is minder dan € 100 per maand. Continuering van de hulp aan de allerarmsten is noodzaak. Mensen krijgen steun door middel van een levensmiddelenpakket en/of financiële bijstand, bijvoorbeeld bij hoge kosten voor medicijnen of reizen naar school.

Medische voorzieningen

Bij de huisartsenpraktijk in de gemeente Bichiş zijn ongeveer 200 patiënten ingeschreven. Van buiten komt een vaste huisarts, die één dag per week spreekuur houdt. Elke dag is een medisch-/sociaal assistente aanwezig voor kleine verpleegkundige handelingen. De praktijk wordt door de Stichting geholpen aan middelen voor directe hulp aan mensen.

In de gemeente Ațintiş is de praktijk vele malen groter. Er is elke dag een huisarts aanwezig. Op verzoek van haar gaven we het afgelopen jaar financiële steun voor aanschaf van een aantal noodzakelijke (medische) voorzieningen.

Kindertehuizen

Er is veelvuldig contact met kindertehuis Emmaus in Bogata. Momenteel wonen er 52 kinderen. De Stichting heeft bijgedragen aan de uitbreiding van diverse voorzieningen. Begin oktober vond de officiële ingebruikname van het derde gebouw plaats.

Voor de kosten van de exploitatie is het tehuis geheel afhankelijk van donoren uit het buitenland.

Buiten de regio wordt contact onderhouden met het Daniëlhuis in Florești. Het centrum, dat onder de organisatie Blythswood valt, wordt door de Stichting financieel gesteund. In het centrum worden jongens, die tot hun 18e jaar in een kindertehuis hebben gewoond, begeleid naar een zelfstandige plek in de maatschappij.

Onderwijs

Helaas moest worden geconstateerd, dat er door de Staat niet voldoende leermiddelen en lesmaterialen worden verstrekt. Ouders moeten nog heel veel verbruiksmaterialen en bepaalde lesboeken zelf aanschaffen. Voor veertig procent van de gezinnen is dat een groot probleem.

De Stichting heeft haar bijdrage voor onderwijs vorig jaar beëindigd, maar voelt zich geroepen om in het voorjaar van 2011 in overleg met personeel en ouders opnieuw een hulpplan op te zetten voor de minst draagkrachtige families.

Studieondersteuning

Diverse jonge mensen in de regio krijgen ondersteuning in de kosten voor hun vervolgopleiding.

Landbouw – microkredieten

Roemenië voldoet nog niet aan de Europese kwaliteitseisen en mag daarom geen zuivelproducten exporteren. Tijdelijke overschotten hebben voor de agrariërs een negatieve invloed op de prijzen. Vooral in de zomer ontstaat dit probleem, omdat in die periode ook producten van geiten en schapen op de markt komen. Afgelopen najaar waren de prijzen enigszins aangetrokken.

Uiterst belangrijk is de opzet van een landelijk efficiënt inkoop- en distributiesysteem voor landbouwproducten, dat tot nu toe ontbreekt.

Vanaf het jaar 1999 biedt de Stichting Bichiş-Bükkös de mogelijkheid van microfinanciering. Veel families, voornamelijk in de agrarische sector, maken hiervan gebruik. Een aantal bedrijven zal binnen een paar jaar (opnieuw) moeten uitbreiden, om mee te kunnen op Europees niveau.

In het kader daarvan zijn in het najaar informatieavonden georganiseerd. Over diverse mogelijkheden is uitgebreid gediscussieerd, mede aan de hand van schetsen van bedrijfsgebouwen. Vervolggesprekken vinden bij leven en welzijn volgend voorjaar plaats.

Agrarische Productie Associatie - APA Bichiş - lokale boerenorganisatie

De huidige APA voorzitter en vicevoorzitter zien geen kans om aanvulling van het bestuur te vinden.  De eindverantwoording voor het werk blijft daarom voorlopig nog bij de Stichting.

Infrastructuur – water – wegen

Het zal duidelijk zijn dat, mede vanwege de crisis, voorlopig niet verder kan worden gewerkt aan de aanleg van waterleiding.


Het is belangrijk om de bestaande, door de Stichting gerealiseerde drinkwater punten, in goede conditie te houden. In het dorp Iştihaza zijn de laatste werkzaamheden bij het afhaalpunt gereed gemaakt.

Aanvraag verbouw

Het is nog onduidelijk wanneer het cultuurhuis in Ozd door de Staat wordt teruggeven aan de kerk als rechtmatig eigenaar. De bijdrage, die de werkgroep Friesland voor de verbouwing beschikbaar heeft, is voorlopig in de ijskast gezet.

Het werk van de Stichting gaat door …

In 2011 zal onze aandacht voornamelijk uitgaan naar lokale, directe hulp studieondersteuning en zorg voor de beide kindertehuizen.

Eveneens verdienen het verloop van de (micro) kredieten en bedrijfsuitbreidingen volle aandacht.

Jongerenprojecten

In het kader van mondiaal beleid zijn er tot nu toe elf projecten in de regio Bichiş geweest waaraan jongeren uit Houten hebben meegewerkt.

Op dit moment zijn twee nieuwe verzoeken voor hulp bij de Stichting ingediend.

Indien mogelijk worden in de zomer van 2011 jongeren ingezet bij herstel-werkzaamheden in het gastenhuis van Bichiş en bij schilderwerk van de basisschool in Bogata.

Graag houden wij u op de hoogte van ons werk en hopen dat u ons ook in het nieuwe jaar blijft volgen. Wij danken u zeer voor uw support, voor alle giften en voor bemoedigende woorden.

 

UW SUPPORT ZET ONS AAN OM DOOR TE BLIJVEN GAAN

 

Website: www.bichis.nl

 

Giro    100.70.56

Bank   3298.21.105

t.n.v.   Stichting Bichiş -Bükkös te Houten  (ANBI)

 

December 2010