Nieuwsbrief 2011

Jubileum

De Nieuwsbrief staat in het teken van 20 jaar contacten met de regio Bichiș. Ter gelegenheid daarvan is ook een   fotobijlage gemaakt..

Inleiding

De Stichting Bichiş-Bükkös heeft sinds 1991 een band met Bichiș in Roemenië. Het werk in de regio is verspreid over twaalf dorpen. De Stichting biedt ondersteuning op gebied van onderwijs, medische voorzieningen, infrastructuur, kerk en minima, en opvang van kinderen en jongeren. De meeste inwoners vinden een bron van bestaan in de landbouw. Daarom neemt structurele hulp op gebied van de landbouw een belangrijke plaats in. Overleg met de besturen van de burgerlijke gemeenten Bichiş, Aţintiş en Noşlac, met lokale besturen en de bevolking staan hierbij centraal. Zo werken we samen aan een beter bestaan.

Om voldoende ondersteuning te kunnen blijven geven doet het bestuur van de Stichting een beroep op particulieren en het bedrijfsleven. Alle donaties en inkomsten uit fondswervende activiteiten worden door de Stichting, die geheel uit vrijwilligers bestaat, rechtstreeks ten behoeve van de bevolking aangewend. Duurzame verbetering van de leefomstandigheden van de inwoners is het belang-rijkste doel van de Stichting.

Bewustwording: Activiteitenmarkt - Jongerenprojecten

De Stichting maakt dankbaar gebruik van het aanbod van de burgerlijke gemeente Houten om deel te nemen aan de jaarlijkse Activiteitenmark en presenteert bij deze gelegenheid haar werk.

In het kader van mondiaal beleid is dit jaar het twaalfde project uitgevoerd. Jongeren uit Houten hebben letterlijk de handen uit de mouwen gestoken. Zij hebben de vier meter hoge hal van de basisschool in Bogata geschilderd. Ook zijn alle dakramen in het Emmaushuis geverfd.
Een verzoek uit Bichiş voor herstelwerkzaamheden in het gastenhuis en de parochie zal hopelijk volgend jaar kunnen worden gehonoreerd.

Deze Nieuwsbrief geeft een globaal beeld van de werkzaamheden in 2011 en de vorderingen in de afgelopen jaren.

Situatie in regio Bichiş - Diaconale projecten


Voor mensen die rond de armoedegrens leven is continuering van hulp bittere noodzaak. Zij ontvangen steun door middel van ter plaatse gekochte levensmid-delenpakketten en/of financiële bijstand, bijvoorbeeld bij hoge kosten voor medicijnen of reizen naar school. Contactpersonen voeren dit project uit en gaan hiermee zorgvuldig om.

Medische voorzieningen


Door beide huisartsenpraktijken wordt steeds minder een beroep gedaan op de Stichting voor medische voorzieningen en directe hulp aan mensen. Wij hopen dat beide artsen ondanks de lage salariëring in de regio zullen blijven. En niet, zoals veel collega’s van hen, vertrekken naar het buitenland.

Kindertehuis


Er is een hechte band met kindertehuis Emmaus in Bogata, waaraan momenteel 54 kinderen verbonden zijn. Regelmatig is er wisseling van bewoners. Door verbetering in een thuissituatie konden dit jaar 4 kinderen terug naar het ouderlijk huis. Ook niet meer leerplichtige kinderen worden graag teruggevraagd door familie als goedkope werkkracht. Het is spijtig dat zij daardoor geen verdere opleiding meer volgen. Zij zijn echter vrij om een eigen weg te gaan. Afgelopen jaar heeft de overheid van de Hongaarse protestantse kerk, voor zes studerende jongeren van Emmaus, de internaatkosten grotendeels betaald. De Stichting draagt regelmatig bij aan de uitbreiding van voorzieningen en studie- of reiskosten en voedingssupplementen. Het Emmaushuis heeft zelf geen inkomsten en is geheel afhankelijk van donoren uit het buitenland. Met kunst en vliegwerk is de exploitatie voor dit jaar rond gekomen.

Opvang jongeren


In Florești, buiten de regio, zijn contacten met het Daniëlhuis. Het centrum, dat onder de organisatie Blythswood valt, wordt door de Stichting financieel gesteund. In het centrum worden jongens, die tot hun 18e jaar in een kindertehuis hebben gewoond, of uit zwak sociale families komen, opgevangen en begeleid naar een eigen plek in de maatschappij. Dit jaar kon een ‘eigen’ appartement in gebruik genomen worden, waar vier jongens zelfstandig wonen.

Onderwijs


Momenteel worden vergoedingen voor schoolmaterialen voldoende gefinancierd door de overheid. Er zijn nog steeds berichten over sluiting van de scholen in Bichiş voor leerlingen vanaf groep 5. Zij moeten dan naar het basisonderwijs in de stad Luduş.
Dat betekent meer kosten voor de ouders, maar beter onderwijs voor de kinderen.

Studieondersteuning


Ontwikkeling en opleiding van jongeren is erg belangrijk. Voor een eigen toekomst, maar ook voor de opbouw van het land. Daarom worden diverse jonge mensen in de regio financieel ondersteund bij hun vervolgopleiding.

Landbouw – (micro)kredieten


Na de omwenteling in 1990 bestond de landbouwkundige situatie uit kleinschalige gemengde bedrijven. In eerste instantie is er met coöperatieve werktuigenorganisa-ties gewerkt en heeft de Stichting zich gericht op verbetering van mogelijkheden om de gronden te bewerken en op verhoging van de opbrengsten.
Dat gaf onvoldoende ontwikkeling en het ontbrak bij de plaatselijke besturen geheel aan verantwoordelijkheidsgevoel voor gemeenschappelijk werken. Na uitgebreid overleg is besloten tot een meer individuele aanpak.

Vanaf 1999 biedt de Stichting de mogelijkheid van (micro)financiering.


Deze aanpak heeft geleid tot een positieve ontwikkeling van de bedrijven, eerst in omvang maar later ook in productie per dier en per hectare. Een aantal bedrijven is in ruim tien jaar uitgegroeid van 1- 5 koeien tot bedrijven met 35 - 60 stuks melkvee. Een grotere groep groeide uit tot een omvang met 10 - 25 stuks vee.
In het kader van milieu werden bedrijven die gingen uitbreiden verplicht tot het realiseren van - gesubsidieerde - doelmatige opvang van mest en gier.
De ontwikkeling is slechts mogelijk geworden door voortdurende begeleiding en kennisoverdracht.
De laatste jaren is er in de regio toenemende behoefte aan advies voor andere sectoren zoals melkgeiten, varkenshouderij en bepaalde vormen van tuinbouw. Vertegenwoordigers van de Stichting proberen zich ook in deze sectoren voldoende (bij) te scholen door bedrijfsbezoeken in Houten en omgeving en door gesprekken met deskundigen.
De laatste jaren ontstaan in regio Bichiş meer eigen initiatieven. Dat is een grote vooruitgang, die wij van harte ondersteunen.
Het bestuur van de lokale boerenorganisatie heeft momenteel nog twee leden. De eindverantwoording voor het werk blijft vooralsnog bij de Stichting.

Infrastructuur – water – wegen


De Roemeense Staat is, met Europese subsidies, begonnen met de aanleg van een  waterleidingnet in de regio Bichiş. Daaraan kan, mede vanwege de economische crisis, voorlopig niet verder gewerkt worden. Het is daarom uitermate belangrijk om de door de Stichting gerealiseerde drinkwaterpunten in goede conditie te houden. Verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeente.

 

Het werk van de Stichting gaat door …


In het nieuwe jaar zal voornamelijk aandacht gegeven worden aan lokale directe hulp, aan studieondersteuning, zorg voor kinderen in het  Emmaushuis  en de opvang van jongeren.
Vanzelfsprekend begeleiden wij verder het verloop van de (micro) kredieten en de bedrijfsuitbreidingen.
De behoefte aan opvang van ouderen is diverse malen bij ons aangekaart. Wat betreft financiële ondersteuning in het land zelf is geen enkele zekerheid. Wij volgen een en ander met interesse.

Wij danken u voor uw belangstelling, voor alle giften en bemoedigende woorden gedurende de afgelopen 20 jaar.
Ook de komende jaren willen wij u graag op de hoogte houden van de voortgang van het werk in de regio Bichiş.

Giro   100.70.56
Bank  3298.21.105 t.n.v. Stichting Bichiş-Bükkös te Houten (ANBI)