NIEUWSBRIEF 2012

Het is een goede gewoonte om jaarlijks een Nieuwsbrief samen te stellen en daarin een globaal beeld te geven van alle werkzaamheden van de Stichting Bichiș-Bükkös uit het afgelopen jaar en de plannen voor een nieuw jaar.

 

Aan het eind van dit jaar willen wij de balans opmaken over de hele periode 1991-2012.

Kijkend naar de doelstelling van de Stichting geven we een overzicht van afgeronde projecten en wat blijft voor de komende jaren.

- De Stichting werkt sinds 1991 in twaalf dorpen in de regio Bichiş, Transsylvanië, Roemenië. 

Ze biedt ondersteuning op gebied van onderwijs, medische voorzieningen, infrastructuur, kerken en opvang van kinderen. Landbouw heeft een belangrijke plaats in de hulp, omdat de meeste inwoners daarin hun bestaan vinden. -

Er is veelvuldig overleg met de besturen van de diverse burgerlijke gemeenten Bichiș, Ațintiș en Noșlac, met lokale besturen én de plaatselijke bevolking. Zo werken we samen aan verbetering van de levensomstandigheden.

 

Om voldoende ondersteuning te bieden deed het bestuur van de Stichting regelmatig een beroep op particulieren en het bedrijfsleven. Ook zijn door de loop der jaren zeer veel fondswervende activiteiten ontwikkeld en gehouden. Alle donaties en inkomsten zijn door de Stichting, die geheel uit vrijwilligers bestaat, rechtstreeks ten behoeve van de bevolking aangewend.

Situatie regio Bichiş – afgeronde projecten

Infrastructuur wegen

Binnen de dorpen zijn de meeste wegen meerdere malen voorzien van steenslag en daardoor goed begaanbaar. Het onderhoud is reeds een aantal jaren overgedragen aan de gemeente.

Infrastructuur gas

In de beginjaren heeft de Stichting een forse financiële bijdrage geleverd in de aanleg van aardgas door de kosten voor de allerarmsten op zich te nemen.

Infrastructuur water

Alle bestaande waterputten bevatten vervuild drinkwater, niet geschikt voor menselijke consumptie, maar wel te gebruiken voor het vee.

Op zeven verschillende plaatsen is, na diepteboringen, een drinkwater afhaalpunt gerealiseerd. Bij de punten kan iedere bewoner schoon drinkwater ‘tanken’.

De plaatselijke overheid houdt zich bezig met de aanleg van een waterleidingnet. Maar de kosten zullen voor de meeste inwoners te hoog zijn om daar gebruik van te kunnen maken.

Onderwijs

Het beheer en onderhoud van de gebouwen is in handen van de plaatselijke overheid. Ook de zorg voor voldoende geschoold personeel, voor leer- en verbruiksmiddelen valt onder verantwoording van de burgerlijke gemeente.

Medische voorzieningen

De huisartsen in de gemeenten Bichiș en Ațintiș hebben een degelijk onderkomen waar praktijk gehouden kan worden. Aangevuld door medisch - / sociaal assistenten en een particuliere apotheek is er voor de bevolking voldoende medische hulp bereikbaar.

Financiële steun voor voorzieningen, medicijnen en verbandmiddelen is niet langer noodzakelijk en zal bij uitzondering nog op verzoek in overweging genomen kunnen worden.

Jongerenprojecten

In het kader van mondiaal beleid heeft de Stichting dertien maal een project in regio Bichiș georganiseerd waaraan jongeren uit Houten hebben meegewerkt. Het waren zeer gevarieerde projecten, zoals het opknappen van schoolgebouwen in verschillende dorpen en huisartsenpraktijken in twee gemeenten, realiseren van een gymzaal, opbouw en onderhoud van een gemeentezaal/gastenverblijf en werkzaamheden in kindertehuis Emmaus.

Kerkcontacten

Er worden goede contacten onderhouden met de Roemeense Oosters-Orthodoxe kerken en de Hongaarse Protestantse kerken. In de beginjaren is in veel pastorieën de elektrische bedrading vervangen en zijn woongedeeltes opgeknapt. In diverse kerkgebouwen zijn ventilator kachels geplaatst.

Het werk van de Stichting gaat door op de volgende onderdelen:

Diaconale projecten – Minima

De plaatselijke contactpersonen van de Diaconale projecten geven aan dat de situatie van de mensen met een minimum inkomen niet verbetert, maar eerder een achteruitgang laat zien. Het is van groot belang deze mensen te blijven steunen door middel van een levensmiddelenpakket en/of financiële bijstand, bijvoorbeeld bij hoge medicijnkosten of reizen naar school.

Studieondersteuning

Jonge mensen in de regio kunnen in bijzondere situaties in aanmerking komen voor studieondersteuning voor beroepsvorming en/of vervolgonderwijs.

Kinder- en Jeugdzorg

Er is veelvuldig contact met de leiding van kindertehuis Emmaus.

Helaas draagt de Roemeense Staat niet bij in onderhoud en instandhouding van kindertehuizen in het algemeen. Evenzo ook niet voor het Emmaushuis. Het tehuis in Bogata, waarbij 57 kinderen  betrokken zijn, is volledig afhankelijk van sponsoren uit Amerika, Canada, Duitsland, Hongarije en Nederland.

De Stichting geeft steun door middel van (gevraagde) winterkleding en schoeisel, linnengoed en levensmiddelen. Ook financiële bijdragen aan diverse uitbreidingen van voorzieningen, zoals bij de nevengebouwen, de nieuwe keuken, het aanbrengen van thermopane beglazing, medicamenten en studie.

 

Buiten de regio zijn er contacten met het Daniël huis in Florești. Het centrum, dat onder de internationale organisatie Blythwood valt, wordt door de Stichting financieel gesteund. In het centrum worden jongens vanaf 18 jaar uit andere kindertehuizen en uit probleemfamilies opgevangen en begeleid naar een zelfstandig bestaan en een werkplek in de maatschappij.

Landbouw - Economische ontwikkeling

De Stichting stimuleert ontwikkeling door middel van kredietverlening en werkt aan duurzame projecten op gebied van landbouw en milieu.

Na een aantal jaren van collectieve hulp in de agrarische sector is na veel overleg besloten over te gaan op meer individuele hulp. Veel families maakten gebruik van een microkrediet-mogelijkheid. Deze vorm van hulp heeft, vooral in combinatie met kennisoverdracht en begeleiding, een grote vooruitgang teweeg gebracht.

Veel familiebedrijven hebben zich goed ontwikkeld en kunnen in hun eigen onderhoud voorzien.

Bij een aantal bedrijven zal over niet al te lange tijd de tweede uitbreiding mogelijk/nodig zijn. Met de betrokken boeren is de constructietekening besproken en is advies gegeven over de inrichting van het toekomstige bedrijfsgebouw en over aangepaste bedrijfsvoering.

Na de winter wordt bij het eerste bedrijf gestart met de uitbreiding.

 

Een kritische noot moeten we plaatsen bij de aflossing van de kredieten. Over het algemeen wordt tijdens de persoonlijke bezoeken een bedrag terugbetaald. Vanwege wantrouwen in instituten wordt er weinig via de bank afgelost. Soms kunnen we begrip opbrengen voor de achterstand, maar het komt ook voor dat mensen niet bereid zijn om af te lossen.

Fondswerving

In het voorgaande heeft u kunnen lezen dat een aantal projecten zijn afgerond.

Het bestuur van de Stichting heeft daarom besloten om in het werk een stap terug te doen en het aantal werkbezoeken terug te brengen van drie naar twee per jaar. Dat is voldoende om de ontwikkeling in de landbouw te blijven begeleiden en de contacten over Diaconale hulp, Kinder- en Jeugdzorg te continueren.

De Stichting heeft een gezonde financiële situatie voor deze resterende zaken en een Microkredietfonds voor de landbouw.

Het betekent dat wij kunnen stoppen met actief werven van fondsen en ervan uitgaan voldoende financiën te houden voor het overbruggen van de komende, laatste jaren.

 

Graag houden wij u op de hoogte van ons werk en hopen dat u ons blijft volgen.

Wij danken u zeer voor uw support, voor alle giften en bemoedigende woorden.

UW SUPPORT ZET ONS AAN OM DOOR TE BLIJVEN GAAN

Bankgegevens:

ING 100.70.56  / Rabo  3298.21.105            t.n.v.Stichting Bichiş -Bükkös te Houten (ANBI)